Ecowende

Ecowende presenteert holistische aanpak tijdens WindDay 2023

Donderdag 15 juni 2023

Ecowende gaat een windpark bouwen in harmonie met de natuur, met minimale impact op vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld. Met als doel in de nabije toekomst windparken op zee met een netto-positieve impact mogelijk te maken. Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk de ambitie van 70 GW windenergie op zee in 2050 te halen, binnen de ecologische grenzen van de Noordzee.

Ecowende heeft vandaag tijdens WindDay 2023 zijn holistische aanpak gepresenteerd. De joint-venture van Shell en Eneco gaat inzetten op verschillende innovaties, grootschalige mitigerende en stimulerende ecologische maatregelen en een uitgebreid monitoring- en onderzoeksprogramma boven en onder water.

Folkert Visser, CEO en projectdirecteur van Ecowende: “Bij het samenstellen van ons maatregelenpakket hebben we – samen met een brede groep van experts – gekeken naar welke maatregelen al uitgevoerd worden in de windparken om ons heen en wat de laatste inzichten uit de wetenschap zijn. We nemen maatregelen die direct impact hebben, maar ook veel maatregelen die als doel hebben om nieuwe methodes uit te proberen en kennisleemtes te vullen. We beschikken nog niet over alle kennis op het gebied van de effecten van windparken op de natuur. Juist deze kennis is onmisbaar als we in Nederland op verantwoorde wijze willen groeien in windenergie op zee."

Een betere situatie voor vogels en vleermuizen

Ecowende streeft er met verschillende innovaties naar om de negatieve effecten van een windpark op zee terug te dringen. Denk aan een hogere tiplaagte van de rotorbladen van de windturbines, het creëren van een corridor – door de turbines extra ver uit elkaar te plaatsen – naar Natura 2000-gebied de Bruine Bank en een stilstandvoorziening van de turbines die zich aanpast aan de vliegbewegingen van vogels in het windpark. Op deze manier verwacht Ecowende het aantal aanvaringen met vogels en vleermuizen te minimaliseren. De effectiviteit van deze aanpak met verschillende technologieën gaat Ecowende monitoren, onderzoeken en bijsturen.

Stimuleren van de onderwaterwereld

Naast het verkleinen van de negatieve impact van een windpark op zee, wil Ecowende bovendien ecologische maatregelen treffen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van windparken met een  netto-positieve impact. Zo past Ecowende meerdere innovatieve technieken toe om de onderwaterwereld weer te laten floreren. Er worden circulaire en biologisch-afbreekbare rifstructuren aangelegd. Deze zijn gemaakt van fruitbomen afkomstig van de Nederlandse fruitteelt. In deze zogenaamde tree reefs kunnen vissen schuilen en voortplanten. Ook brengt Ecowende verschillende soorten eco-vriendelijke erosiebescherming aan en wordt het oesterlarvennetwerk uitgebreid om zo de inheemse platte oester te verspreiden.  “Zo ontwikkelt ons windpark zich tot een divers leefgebied dat als verblijfplek en kraamkamer functioneert voor vele soorten, waaronder hopelijk zelfs haaien en roggen,” aldus Hermione van Zutphen, programmamanager ecologie bij Ecowende.

Holistische aanpak en maatwerk

Ecowende past bij de bouw en exploitatie van het windpark, maar ook bij de selectie van ecologische maatregelen, een holistische aanpak toe. Visser legt uit: “De Noordzee is een ecosysteem, waarin alles met elkaar in verband staat. Maatregelen kunnen we dan ook niet los van elkaar zien. Hoewel effecten van maatregelen per soort verschillen en we dus maatwerk per soort toepassen, verwachten we dat er synergie tussen verschillende maatregelen zal ontstaan.” Van Zutphen vult aan: “De Noordzee is bijvoorbeeld een belangrijk voedselgebied voor zeevogels en ook zij profiteren van een florerende onderwaterwereld.”

Een van de grootste offshore field labs ter wereld

Kennisvergaring en kennisdeling zijn belangrijke speerpunten van Ecowende. Visser: “We koppelen meer dan 50 jaar ervaring op de Noordzee van onze aandeelhouders en partners met de kennis van toonaangevende ecologische experts en het innovatieve vermogen van de wetenschap. Ons windpark wordt een van de grootste offshore field labs ter wereld, waar we gaan experimenteren met nieuwe technieken. In dit field lab bieden we bovendien andere onderzoekers en startups de ruimte om hun innovaties in een offshore omgeving te testen.”

Om echt impact te maken en een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitrol van windenergie op zee in harmonie met de natuur, in Nederland en daarbuiten, zorgt Ecowende dat de opgedane kennis en ervaring over ecologie en windenergie op zee breed wordt gedeeld. Niet alleen met wetenschappers, beleidsmakers, natuurorganisaties en het bredere publiek, maar ook met andere belanghebbenden, zoals windparkontwikkelaars

Over Ecowende en Hollandse Kust West

Het windpark van Ecowende op Hollandse Kust (west) kavel VI komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Met een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW kan Ecowende ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroenen. Het plan is om het windpark in 2026 in gebruik te nemen. Lees hier meer over onze innovaties en ecologische maatregelen.

© Header beeld: WindDay 2023 door Valk Visual Media