Ecowende

Waardenburg Ecology

Vogels, vleermuizen, zeezoogdieren, vissen en het bodemleven hebben allemaal een belangrijke rol in het ecosysteem van de Noordzee. Om meer te weten te komen over de ecologische effecten van ons windpark en die kennis beschikbaar te maken bij de aanleg van toekomstige windparken, heeft Waardenburg Ecology een uitgebreid monitoring- en onderzoeksprogramma opgezet op basis van hun tientallen jaren aan kennis en ervaring.

Dit programma is een van de meest ambitieuze ooit om door gerichte metingen, modelberekeningen en effectvoorspellingen te optimaliseren. Daar gaan de natuur én toekomstige windparkinitiatieven in de internationale Noordzee en daarbuiten van profiteren.
Ruben Fijn
Vogelexpert Waardenburg Ecology

Effecten van vogelinnovaties monitoren

Waardenburg Ecology monitort de effecten van de verschillende vogelinnovaties, zoals de corridor tussen de windturbines, hoogte van de windturbines, het gebruik van een topcoat op de bladen en afschrikking. Waardenburg Ecology gebruikt data van vogelradars en camera’s in het windpark, maar ook van observaties door hun ervaren vogelecologen. In samenwerking met Birdlife Noorwegen plaatsen ze GPS-trackers op grote mantelmeeuwen. Ook gaat Waardenburg Ecology migrerende zangvogels taggen om meer te weten te komen over de bewegingen van trekvogels binnen en buiten het windpark. Door gebruik te maken van tellingen willen we breder inzicht krijgen in de reactie van vogels op het windpark en of er mogelijk gewenning optreedt.

Daarnaast helpt Waardenburg Ecology bij het onderzoeken en monitoren van vleermuizen. Op dit moment is er nog weinig bekend over vleermuizen op zee. De kennis die we opdoen en delen, zal toekomstige windparken helpen. Denk dan aan de aanwezigheid van verschillende soorten, vlieghoogtes, aanvaringen en motieven om in het windpark aanwezig te zijn. Waardenburg Ecology zet hier verschillende techniek voor in, zoals akoestische sensoren, thermische camera’s en MOTUS antennes.

Slachtoffers voorkomen

Door verschillende meetinstrumenten te combineren, kan Waardenburg Ecology beter inzicht krijgen in het aantal slachtoffers per windturbine en de manieren – zoals stilstand – om slachtoffers te voorkomen. Om deze stilstandvoorziening verder te verbeteren, onderzoekt Waardenburg Ecology welk gedrag en welke weersomstandigheden mogelijk leiden tot aanvaringen met turbines. Ook wordt er op land een alternatieve methode getest om vleermuisslachtoffers te verminderen: door middel van een ultrasone speaker verwachten we vleermuizen uit het rotorbereik te verjagen en zo de aanvaringskans te verminderen.

Waar mogelijk laten we het ecosysteem onderwater tijdens de bouw en operatie van het windpark met rust en verhogen we de biodiversiteit. Vroeger was er veel meer hout aanwezig in de Noordzee. Door het verdwijnen van het hout zijn kenmerkende soorten die hierop, in of tussen leven sterk afgenomen. Samen met Waardenburg Ecology worden er bomen op de zeebodem (tree reefs) om te kijken welke soorten er gebruik van maken. Ze onderzoeken ook het effect van verschillende types beschermingslagen rondom de funderingen en extra gaten in de windmolenpalen. Daarnaast onderzoekt Waardenburg Ecology of we de ontwikkeling van Sabellaria riffen (kokerworm) kunnen stimuleren en deze riffen in de toekomst kunnen herintroduceren op plekken waar ze verdwenen zijn. Hier heeft Waardenburg Ecology een uitgebreid monitoringsprogramma voor opgezet met – onder andere – videobeelden, e-DNA monsters en het nemen van bodemmonsters met behulp van een bodemschaaf.

Een schat aan kennis en ervaring

Sinds de oprichting in 1979, heeft Waardenburg Ecology objectief en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar alles wat vliegt, zweeft, scharrelt, glibbert, zwemt en bloeit en zaait. Dit heeft geresulteerd in een schat aan kennis en ervaring op alle gebieden van de ecologie. Bekijk de video en leer meer over Waardenburg Ecology.

© Beeld en tekst in samenwerking met Waardenburg Ecology

Gerelateerde artikelen

Waardenburg Ecology ontwikkelt grootste ecologische programma voor een offshore windpark ooit