Ecowende
EN

Een complex vraagstuk

Er gebeurt ontzettend veel. We bevinden ons in een overgangsfase, waarbij het huidige energiesysteem niet meer toekomstbestendig is en het nieuwe nog volop in ontwikkeling. Daarnaast is onze balans met de natuur ernstig verstoord – en de natuur lijkt het te verliezen. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en de urgentie om daar nu wat aan te doen groeit met de dag. Dit realiseren we ons maar al te goed. Daarom zetten we alles in het werk om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Dit vraagt om zo snel mogelijk handelen: duurzaamheid doorvoeren in alles wat we doen en het vervangen van fossiele brandstoffen door CO2-vrije energie. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid, met samenwerkingsverbanden en transitienetwerken die bijdragen aan het vinden van oplossingen.

Een Nederlands dilemma

Nederland draagt al jaren bij aan de noodzakelijke wereldwijde energietransitie. Offshore windenergie (ofwel: windenergie opgewekt op zee) is een bron van hernieuwbare energie. Onze Noordzee heeft de kans om de motor van de energietransitie te worden, maar staat door vervuiling, verlies van leefgebied, klimaatverandering en visserij sterk onder druk.

Dit stelt Nederland voor een dilemma. Windenergie kan zich alleen verder ontwikkelen als de bouw van windparken verantwoord is, we de ruimte die we innemen zo efficiënt mogelijk benutten en vraag en aanbod van energie optimaliseren. De juiste balans vinden tussen het winnen van energie en het waarborgen van ecologische belangen kan het verschil voor onze toekomst maken. Maar hoe gaan we deze balans vinden?

De missie van Hollandse Kust West

Hollandse Kust West (HKW) Kavel VI zal het eerste windpark op zee worden waarin de ecologie centraal staat – van ontwerp, bouw en operatie, tot onderzoek en kennisdeling. Dit doen we door onder water de negatieve effecten op het ecosysteem zoveel mogelijk te beperken terwijl we positieve effecten extra stimuleren. Hiermee staan we aan de basis van toekomstige windparken met een netto positieve impact: een florerend ecosysteem, zo min mogelijk impact op zeezoogdieren, vogels en vleermuizen, en een bruisende onderwaterwereld.

Onze aanpak

Een bestendige toekomst voor wind op zee die tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan de ecologie op de Noordzee. Een grote ambitie, maar hoe gaan we deze realiseren?

Ten eerste doen we dit niet alleen. We werken namelijk samen met verschillende ecologische experts, organisaties en instituten en beschikken over de technische expertise om een windpark te realiseren. Onze gezamenlijke slagkracht is groot en wij weten wat er nodig is om projecten van een dergelijk formaat tot een succes te maken. We hebben een breed kennisveld en zullen middels gedurfde innovaties en technologie het voortouw nemen. Hierdoor nemen wij belemmeringen weg in de groei van windenergie en dragen wij bij aan de versnelling van de energietransitie.

We zijn in onze aanpak ook heel realistisch, omdat we weten dat er ook nog veel punten zijn waar we kennis missen of de bestaande kennis juist moeten toetsen. We kunnen simpelweg niet exact voorspellen wat de daadwerkelijke effectiviteit van onze maatregelen zal zijn. Tegelijkertijd weten we ook nog niet alles over de vele soorten die in het gebied voorkomen. Denk dan aan de verschillende migratieroutes of de kans dat bepaalde soorten het HKW-gebied zullen vermijden door de komst van het windpark en wat voor (blijvend) effect dit heeft.

Kennisdeling staat daarom ook centraal. Kennis is onze grootste kracht en een aanpak die doeltreffend én adaptief is geeft ons de mogelijkheid om in te spelen op de dingen die we gaandeweg leren. We helpen beleidsmakers en de windsector om beter onderbouwde keuzes te maken. We helpen onderzoekers om nieuwe kennisleemtes te vullen door (ruwe) data te delen. En we maken het voor natuurorganisaties en het bredere publiek mogelijk om de discussie over wind op zee te baseren op feiten. Meer kennis - en duidelijk communiceren hierover - betekent een duidelijker beeld van de impact van wind op zee en een evenwichtiger discussie.

Om een zo positief mogelijke bijdrage te leveren, voldoet onze aanpak dan ook aan vijf eisen:

  • Holistisch, omdat binnen een ecosysteem alles met elkaar in verband staat;
  • Maatwerk, omdat de effecten van de maatregelen per soort verschillen;
  • Volledige levensduur van het project, omdat elke fase een ander effect op de ecologie zal hebben;
  • Continu verbeteren, middels het evalueren van nieuwe inzichten;
  • Kennisleemtes zoveel mogelijk vullen, zodat toekomstige windparken meer kennis hebben over de ecologie op de Noordzee en de effectiviteit van onze maatregelen.

Om de negatieve gevolgen voor vogels, vleermuizen en zeezoogdieren zoveel mogelijk te beperken, hebben we per soortgroep passende maatregelen bedacht. We houden daarbij rekening met de zichtbare activiteiten onder en boven water en het geluid dat met de bouw en exploitatie samenhangt.